TĪMEKĻA VIETNES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī noteikumi (“Noteikumi”) regulē principus, saskaņā ar kuriem tiek sniegti www.hansa-home.lv vietnē un tā apakšvietnēs (turpmāk sauktas - “Vietne”) piedāvātie pakalpojumi, ko piedāvā “Amica S.A.”, juridiskā adrese Wronki, 52 Mickiewicza (pasta indekss: 64-510, Wronki), Polija, reģistrēts Poznaņas - Novemiasto un Vildas apgabaltiesas Uzņēmumu reģistrā, Valsts tiesas 9. komercnodaļas reģistrā ar KRS Nr. 0000017514, daļu kapitāls 15 550 546.00 PLN, apmaksāts pilnā apmērā, NIP Nr. (nodokļu maksātāja numurs) 763-000-34-98 (turpmāk saukts arī “Amica” vai “Uzņēmums”), principus, saskaņā ar kuriem personas izmanto Vietni (turpmāk saukti arī “Lietotājs”) un ar Vietnes starpniecību sniegtos pakalpojumus, kā arī Lietotāja personas datu aizsardzības principus gadījumos, kad Lietotājs ir fiziska persona.

1.2. Tīmekļa vietnes izmantošana notiek saskaņā ar Noteikumiem. Šie Noteikumi attiecas gan uz Vietni, gan konkrētiem ar Vietnes starpniecību sniegtiem pakalpojumiem, ja vien atsevišķos noteikumos nav noteikts citādi. Gadījumā, ja konkrētais pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar speciāliem noteikumiem (atsevišķiem noteikumiem), pirms pakalpojums tiek padarīts pieejams pirmo reizi Vietnē tiek publicēts paziņojums, kurā Lietotājs tiek aicināts izlasīt noteikumus un sniegt nepārprotamu piekrišanu noteikumu saturam.

1.3. Pirms izmantot Vietni, Lietotājam ir pienākums izlasīt Noteikumus. Lietojot Vietni jebkādā veidā, Lietotājs apliecina un apstiprina, ka ir izlasījis šos Noteikumus, pieņēmis to nosacījumus un tā pienākums ir tos ievērot.

1.4. Noteikumi ir pieejami Vietnē bez maksas tādā veidā, kas ļauj Lietotājam iegūt, ierakstīt, atainot un izdrukāt tos ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas palīdzību.

2. Autortiesības un citas nemateriālā īpašuma tiesības

2.1. Visa un jebkāda Vietnē pieejamā informācija, dati un materiāli (tostarp nosaukumi, preču zīmes, logotipi, krāsas, attēli, grafiskie zīmējumi, vietnes izkārtojums, produktu apraksti, audio-video datnes u.t.t.) un jebkuras citas nemateriālā īpašuma tiesības, kas ir saistītas ar Vietnes saturu, pieder Uzņēmumam vai personām, ar kurām Uzņēmums ir noslēdzis attiecīgas vienošanās un tās ir aizsargātas saskaņā ar autortiesību, preču zīmju un citām tiesībām.

2.2. Lietotājs var izmantot Vietnes resursus tikai personiskai lietošanai. Stingri aizliegts bez rakstiskas Uzņēmuma piekrišanas izplatīt, nosūtīt, modificēt, publicēt saturu citās vietnēs, publicēt saites un izmantot Vietni pilnībā vai tās daļas, tostarp jebkādu 2.1. punktā minēto informāciju, datus un materiālus, komerciāliem vai publiskiem mērķiem. Tāpat ir aizliegts noņemt jebkādu informāciju par autortiesībām vai citām nemateriālā īpašuma tiesībām, piemēram, preču zīmes aizsardzības tiesībām.

3. Elektroniski sniegto pakalpojumu veidi un apjoms

3.1. Vietnē Lietotājs var izmantot šādus publiski pieejamus pakalpojumus:
a) Informācijas pakalpojums - ļauj Lietotājam pārlūkot un lasīt Vietnē pieejamo informāciju par HANSA zīmola produktiem, Uzņēmuma darbību, reklāmas kampaņām un citiem ar HANSA zīmolu saistītiem pakalpojumiem,
b) Lejupielādes pakalpojums - ļauj Lietotājam lejupielādēt Vietnē pieejamo datņu elementus, piemēram, speciālās produktu zīmes, lietošanas instrukcijas, enerģijas patēriņa marķējumu,
c) Speciālo saziņas veidlapu pakalpojums - Vispārējā saziņas veidlapa - ļauj Lietotājam iesniegt jautājumus par jebkādu Lietotāja izvēlētu tēmu;
(turpmāk kopā saukti “Pakalpojumi” un atsevišķi “Pakalpojums”).

3.2. Vienošanās par Informācijas pakalpojumu sniegšanu elektroniski tiek noslēgta, kad Lietotājs apmeklē vietni www.hansa-home.lv vai jebkuru tās apakšvietni, un tiek izbeigta, kas Lietotājs pamet visas Vietnes apakšvietnes.

3.3. Attiecībā uz citiem 3.2. punktā minētajiem pakalpojumiem, izņemot Informācijas pakalpojumu, vienošanās par elektronisku pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgta brīdī, kad Lietotājs sāk izmantot attiecīgo pakalpojumu, un tiek izbeigta, kad lietotājs pārtrauc izmantot pakalpojumu, ja vien Noteikumos nav minēts cits vienošanās par pakalpojumu sniegšanu elektroniski noslēgšanas vai izbeigšanas datums.

3.4. 3.1. punktā minētie pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

3.5. Uzņēmums patur tiesības uz laiku pārtraukt Vietnes darbību vai konkrētu pakalpojumu sniegšanu, lai veiktu uzturēšanas darbus vai īstenotu Vietnes/Pakalpojumu izmaiņas.

3.6. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Uzņēmums patur tiesības dzēst vai modificēt Vietnes vai konkrētu Pakalpojumu saturu vai funkcijas, neļaut Lietotājam piekļūt Vietnei vai noteiktiem Pakalpojumiem, kā arī ieviest Vietnes vai noteiktu Pakalpojumu lietošanas noteikumu izmaiņas.

4. Tehniskās prasības

4.1. Lai izmantotu Vietni un Vietnē sniegtos Pakalpojumus, nepieciešams nodrošināt šādas tehniskās prasības:
a) Pārlūkprogramma: jaunākā IE, Firefox, Chrome vai Opera versija vai iepriekšējā versija;
b) Operētājsistēma: Windows, Mac OS, Linux, Android vai iOS;
c) Pārlūkam jāatbalsta JavaScript, Adobe FlashPlayer spraudņa 9+ versija, HTML5;
d) Interneta piekļuve;
e) E-pasta kastīte - ja Lietotājs piekrīt saņemt jebkādu informāciju/atbildes pa e-pastu;
f) Akceptēt sīkdatnes un html5 localStorage.

5. Informācijas pakalpojums

5.1. Amica ļauj Lietotājiem pārlūkot, atainot un lasīt informāciju un materiālus (tostarp attēlus, tekstu, grafikas, datus un audio-video materiālus utt.), kas ir pieejami Vietnē, īpaši informāciju un materiālus, kas saistīti ar HANSA zīmola produktiem, reklāmas kampaņām un citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar Amica produktiem.

5.2. Amica veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Vietnē publicētā informācija, īpaši attiecībā uz HANSA zīmola produktiem, ir patiesa un uzticama. Taču jebkura Vietnē norādītā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un detalizēti Vietnē redzamo produktu tehniskie dati ir pieejami mazumtirdzniecības vietās. Vietnē sniegtā informācija neveido piedāvājumu saskaņā ar Polijas Civilkodeksa noteikumiem.

5.3. Lai arī Uzņēmums veic visus iespējamos pasākumus, Uzņēmums nevar nodrošināt, ka Vietnē redzamo attēlu krāsas precīzi atbilst realitātei, jo to atainošana ir atkarīga no ekrāna iestatījumiem un izšķirtspējas.

5.4. Vietne var saturēt saites uz citām vietnēm, tostarp sociālo mediju vietnēm, kā arī automātiski nosūtīt Lietotāju uz citām vietnēm, ko neuztur Amica. Amica neuzņemas atbildību par jebkurā citā vietnē, uz kuru tiek nosūtīts Lietotājs, vai citās Vietnē iegultajās vietnēs publicēto informāciju. Turklāt Amica neuzņemas atbildību par šādu vietņu radītājām sekām.

5.5. Uzņēmums patur tiesības mainīt visu vai daļu informācijas un materiālu, kas jebkurā laikā atrodas Vietnē.

6. Vietnes izmantošana Lietotāja pienākumi

6.1. Lietotājam ir pienākums izmantot Vietni un Vietnē piedāvātos Pakalpojumus, ievērojot likumus, Noteikumus un noteiktā Pakalpojuma īpatnības, kā arī rīkoties saskaņā ar sociālās līdzāspastāvēšanas un labās prakses principiem.

6.2. Lietotājs atturas no jebkādām darbībām, kas pārkāpj likumu, labās prakses principus, trešo pušu īpašuma vai morālās tiesības un it īpaši atturas izmantot citu personu datus kā savus personas datus.

6.3. Lietotājam ir stingri aizliegts publicēt nelikumīgu vai aizskarošu saturu Vietnē vai sniegt maldinošu informāciju, kā arī saturu, kas varētu radīt jebkādus traucējumus vai kaitējumu IT sistēmām.

6.4. Lietotājam aizliegts Vietnē izpaust jebkādu konfidenciālu vai patentētu informāciju.

6.5. Tikai pilngadīga persona ar pilnu likumīgo rīcībspēju var būt Vietnes un/vai konkrētu Pakalpojumu Lietotājs. Nepilngadīgas personas un/vai personas, kurām nav pilnas tiesībspējas var būt Lietotāji, ja tiem ir vecāku vai likumīgā pārstāvja piekrišana.

6.6. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Amica patur tiesības noteikt kritērijus, kas dod Lietotājiem tiesības piekļūt noteiktām Vietnes daļām/ atsevišķiem Pakalpojumiem.

7. Atrunas, izņēmumi un ierobežojumi

7.1. Uzņēmums veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Vietnei iespējams piekļūt, izmantojot dažādas programmatūras konfigurācijas un tirgū pieejamo aparatūru. Tomēr Uzņēmums negarantē, ka visas konfigurācijas ļaus Lietotājam izmantot visu Vietni vai tās konkrētos Pakalpojumus. Turklāt, izmantojot visu Vietni vai tās daļu vai noteiktu Pakalpojumu, var būt nepieciešama noteikta programmatūras vai aparatūras konfigurācija.

7.2. Uzņēmums neuzņemas atbildību par citām personām piederošu vietņu saturu un drošības, kuru saites tiek publicētas Vietnē, kuri ir iegulti Vietnē vai uz kurām Lietotājs tiek nosūtīts automātiski.

7.3. Ar šo Uzņēmums informē, ka izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, Vietni vai e-pastu, netiek garantēta pārsūtīto datu konfidencialitāte, nedz izslēgti citi riski, piemēram, datorvīrusi.

7.4. Uzņēmums savu tiesību robežās nav atbildīgs par:
a) Jebkādu kaitējumu trešajām pusēm, kas radies, Lietotājam izmantojot Vietni vai konkrētus Pakalpojumus veidā, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai spēkā esošajiem piemērojamiem tiesību aktiem;
b) Jebkādu kaitējumu trešajām pusēm, kas radies Lietotājam sniedzot nepatiesu, neprecīzu, nepilnīgu vai maldinošu informāciju;
c) Jebkādu kaitējumu, kas radies būtisku Lietotāja uztvērēja ierīces konfigurācijas kļūdu rezultātā;
d) Jebkādu kaitējumu, kas saistīts ar Vietnes datu un informācijas izmantošanu investīciju, ekonomiskiem vai uzņēmējdarbības mērķiem utt.

8. Lietotāja personas dati

8.1. Izmantojot dažus pakalpojumus, kas tiek piedāvāti Vietnē, Lietotājam var būt jāsniedz personas dati.

8.2. “Amica S.A”, juridiskā adrese Wronki, 52 Mickiewicza, pasta indekss: 64-510, Wronki, Polija, ir Lietotāja personas datu Pārvaldnieks (turpmāk šajā punktā saukts “Pārvaldnieks”), ja vien nav konkrēti norādīts, ka personas datu pārvaldnieks ir cita persona.

8.3. Pārvaldnieks apstrādā Lietotāja sniegtos datus šādā nolūkā: lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam Vietnes ietvaros, lai risinātu Lietotāja iesniegtos jautājumus un sūdzības, un, ja Lietotājs sniedz skaidru piekrišanu personas datu izmantošanai reklāmas nolūkā - dati tiek apstrādāti arī šādā nolūkā.

8.4. Lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un to labot. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču tā var būt nepieciešama, lai izmantotu Pakalpojumu/ Pakalpojumus vai noteiktus to aspektus, vai arī saņemtu atbildi jautājumu vai sūdzību gadījumā.

8.5. Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei un komerciālās informācijas saņemšanai no Pārvaldnieka uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi un tam, ka Pārvaldnieks izmanto elektronisko pastu tiešā mārketinga nolūkiem, var tikt atsaukta jebkurā laikā. Piekrišanu iespējams atsaukt, nosūtot e-pastu uz kontakt@amica.com.pl vai rakstveidā, nosūtot to pa pastu uz Noteikumu ievadā norādīto adresi.

8.6. Pārvaldnieks ievēro augstākos drošības standartus attiecībā uz apstrādātajiem personas datiem.

8.7. Lietotāju personas dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai īstenotu to savākšanas mērķi.

8.8. Ja iesniegtie personas dati ir mainījušies, Lietotājs par to paziņo Amica. Pretējā gadījumā Amica var nesniegt Pakalpojumu/ Pakalpojumus vai noteiktus to aspektus vai nesniegt atbildi šādam Lietotājam, un šādā gadījumā Amica par to neuzņemas atbildību.

9. Statistika un sīkdatnes

9.1. Amica var izmantot jebkādus rīkus, lai iegūtu Vietnes un apmeklējuma statistiku. Šim mērķim var tikt apkopota informācija, kas nav personas dati, piemēram: Lietotāja izmantotā operētājsistēma, pārlūkprogrammas tips un versija, Vietnes apmeklējumu skaits.

9.2. Vietne var ierakstīt un lasīt Sīkdatnes, kas ļauj identificēt Lietotāju, lai vienkāršotu Vietnes veiktās darbības. Sīkdatņu lietošana neļauj Vietnei ievākt Lietotāju personas datus. Vairāk informācijas par Vietnē izmantotajām sīkdatnēm pieejama šeit.

10. Sūdzības

10.1. Gadījumā, ja Lietotājam rodas jebkādi jautājumi par Noteikumiem, varat sazināties ar Amica, rakstot uz: kontakt@amica.com.pl.

10.2. Vietnes Lietotāji var iesniegt savas sūdzības, kas saistītas ar Vietnes lietošanu un noteiktiem Pakalpojumiem. Sūdzības iespējams iesniegt, nosūtot tās:
a) pa pastu uz šādu adresi: Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poland; vai
b) E-pastu uz šādu adresi: kontakt@amica.com.pl,
30 dienu laikā no sūdzībā minēto apstākļu iestāšanās dienas.

10.3. Sūdzībā jānorāda vismaz šāda informācija:
a) Informācija par personu, kura iesniedz sūdzību (vārds un uzvārds, adrese,
e-pasta, ja Lietotājam tāds ir),
b) Sūdzībā minētās problēmas apraksts.

10.4. Uzņēmums izskata sūdzības 14 dienu laikā no saņemšanas dienas. Sūdzību rezultāti tiks nekavējoties nosūtīti uz sūdzībā norādīto adresi. Īpaši sarežģītos gadījumos augstāk minētais termiņš var tikt pagarināts un šādā gadījumā persona, kura iesniegusi sūdzību, tiks informēta par tā pagarinājumu un jauno sūdzības izskatīšanas termiņu.

10.5. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, sūdzības, kurās norādīti nepatiesi vai nepilnīgi dati, kā norādīts 10.3. punktā, vai kas tiek iesniegtas pēc 10.2. punktā minētā termiņa, netiek izskatītas.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Amica ir tiesības veikt izmaiņas Noteikumos. Izmaiņas Noteikumos neierobežo Lietotāja iegūtās tiesības pirms izmaiņu ieviešanas.

11.2. Noteikumi izmaiņas tiks publicētas Vietnē Noteikumu vienotā teksta veidā un atbilstošā veidā izziņotas Vietnes galvenajā lapā 7 dienas iepriekš, ļaujot Lietotājiem analizēt minētās izmaiņas.

11.3. Lietotājam nekavējoties jāizlasa izmaiņas, jo, izmantojot Vietni vai noteiktos Pakalpojumus pēc Noteikumu izmaiņu stāšanās spēkā, Lietotājs pieņem jaunos Noteikumu nosacījumus.

11.4. Ja Lietotājs neakceptē šīs izmaiņas, Lietotājam nevajadzētu izmantot Vietni un Lietotājam nekavējoties jāinformē Uzņēmums par savu lēmumu.

11.5. No Noteikumiem izrietošās attiecības reglamentē Polijas materiālo tiesību normas.

11.6. Šo Noteikumu nosacījumi nekādā veidā nav pretrunā ar spēkā esošajiem obligātajiem likuma noteikumiem. Likuma obligātie noteikumi vienmēr attiecas uz Uzņēmuma un Lietotāja attiecībām, kas saistītas ar šiem Noteikumiem. Tas nozīmē, ka ikvienā gadījumā, kad konkrētais noteikums ir pretrunā ar šādiem obligātiem likuma noteikumiem, tas neattiecas uz Uzņēmuma un Lietotāja attiecībām un tiek aizstāts ar attiecīgajiem un obligātajiem likuma noteikumiem.

11.7. Šie Noteikumi stājas spēkā 04.07.2017.